Allmänna villkor

Leverans och frakt  

 1. Kontakt

Vår kundtjänst är tillgänglig måndag till fredag från 08-16  

Telefon: 0770-85 85 85  

E-post: felanmalan@se.selecta.com  

 

 1. Betalningsvillkor 

För information om aktuella betalningsvillkor hänvisas till individuella avtal mellan Selecta ("Selecta" "vi") och köparen ("Köpare", "Kund", "du"). I avsaknad av sådana avtal är betalningsvillkoren 30 dagar netto från fakturadatum.  

 1. Pris 

Alla priser är exklusive moms, på beställningsdagen.  

 1. Fraktkostnader 

Leverans kommer att ske enligt sedvanliga 1-3 arbetsdagar. För beställningar över 4000 SEK är leveransen kostnadsfri. All frakt sker utan garanti. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vårt sortiment. Vi tar inget ansvar för tryckfel.  

Observera att vi endast levererar inom Sverige.  

 1. Tidsfrister för reklamationer

Leverans bör undersökas vid ankomsten till destinationsorten för att verifiera att beställningen är komplett, korrekt och att produkterna är fria från uppenbara skador.  

 • Uppenbara skador ska anmälas skriftligen omedelbart till Selecta på felanmalan@se.selecta.com. Meddelande skall ske inom 7 arbetsdagar efter leverans. 
 • Dolda defekter måste omedelbart rapporteras till Selecta skriftligen till felanmalan@se.selecta.com, senast 3 arbetsdagar efter upptäckten. Om felet redan varit synligt för köparen vid en tidigare tidpunkt vid normal användning skall denna tidigare tidpunkt anges som reklamationstidens början. 

 

Allmänna försäljningsvillkor  

 1. Omfattning och leverantörer 

1.1. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för alla beställningar som görs av Kunden i nätbutiken https:/shop.selecta.se som drivs av Selecta Sverige, ett privatägt aktiebolag, Torggatan 15, 171 54 Solna, Sverige (5560693318), momsnummer SE556069331801 och värd Shopify International Ltd, beläget c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland, som kan kontaktas på följande adress: https://help.shopify.com/en/support/topic-select.  

1.2. Erbjudandet av produkter i webbutiken är uteslutande avsett för kunder som anses vara företagsklienter, det vill säga som agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende professionella verksamhet vid tidpunkten för ingående av försäljningsavtalet. KONSUMENTENS KÖP ÄR DÄRFÖR EXKLUDERADE.  

1.3. Leveranser, tjänster och erbjudanden görs uteslutande på basis av dessa allmänna affärsvillkor och befintliga avtal. De allmänna affärsvillkoren gäller även för alla framtida affärsrelationer, även om de inte uttryckligen överenskommits igen. Vi motsätter oss härmed införandet av allmänna köpevillkor eller andra villkor för kunden som strider mot våra allmänna affärsvillkor. Genom att acceptera dessa försäljningsvillkor avsäger sig köpare rätten att åberopa egna köpevillkor eller andra villkor.  

 

 1. Ingående av kontrakt och pris 

2.1. Genom att lägga beställning i vår webbutik accepterar ett bindande köperbjudande. Ett köpeavtal för produkterna ingås endast efter att vi bekräftat köpet och levererar produkterna.  

2.2. Som företagsklient kan du inte dra nytta av ångerrätten, som beskrivs i avsnitt 1.2 ovan.  

2.3. Priserna som anges i vår webbutik är nettopriser exklusive moms. Lagstadgad moms som gäller vid beställningstillfället tillkommer.  

2.4. Alla priser är exklusive fraktkostnader.  

 

 1. Betalningsvillkor; dröjsmål 

3.1. I webbutiken anges tillgängliga betalningsmetoder.  

3.2. När det gäller betalningsvillkor hänvisas till befintliga individuella avtal mellan Selecta och köparen. I avsaknad av sådana avtal är betalningsperioden 30 dagar netto från fakturadatum.  

3.3. Vid betalning med kreditkort reserveras köpeskillingen på ditt kreditkort vid beställningstillfället ("auktorisering"). Ditt kreditkortskonto kommer att debiteras i det ögonblick då produkterna skickas till dig.  

3.4. Om du betalar med autogiro kan du bli ansvarig för eventuella kostnader som uppstår om en betalningstransaktion avvisas på grund av otillräcklig täckning av ditt bankkonto eller felaktigt angivna bankuppgifter.  

3.5. Vid utebliven betalning debiteras lagstadgad dröjsmålsränta. Dessutom tillkommer en lagstadgad avgift. Vi förbehåller oss rätten att ta ut skadestånd.  

3.6. Om du inte fullgör dina betalningsförpliktelser i tid eller om det visar sig att kredit nekas, har vi rätt att kräva omedelbar betalning av alla utestående fordringar.  

 

 1. Ersättning/retentionsrätt 

4.1. Du har endast rätt till kvittning om ditt genkäromål har fastställts genom en verkställbar dom eller om vi inte bestrider det.  

4.2. Du kan endast göra gällande retentionsrätt om ditt motkrav grundar sig på samma avtalsförhållande.  

4.3. Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser kan vi utöva en retentionsrätt på alla framtida beställningar, inklusive bekräftade sådana 

  

 1. Leverans, transportrisk, leveranstider 

5.1. Om inte annat avtalats sker leverans av produkterna från vårt lager till den adress du har angett. Leveransen av fraktprodukterna är avgiftsfri till trottoarkanten, om inte annat avtalats i enskilda fall.  

5.2. Risken övergår till dig vid tidpunkten för lossning av produkterna.  

5.3. Vi ska befrias från vår prestation i den mån vi inte fått leveranser i tid från våra egna leverantörer. Du kommer omedelbart att informeras om utebliven leverans och vederlaget kommer att återbetalas inom kort varsel.  

5.4. Om förskottsbetalning har avtalats mellan oss, är de angivna leveransdatumen föremål för betalning i rätt tid av dig. Vid försenad betalning kommer leveransdatumet att skjutas upp i enlighet med detta.  

5.5. Vi har rätt att göra delleveranser. Vi står för eventuella extra fraktkostnader. Risken övergår till dig vid överlämnande av respektive delleverans. Om vi ??inte kan leverera den utestående delleveransen som ligger inom en rimlig tidsplan, har du rätt att avbryta den utestående delleveransen och vi kommer att ersätta dig för den utestående delleveransen om den redan har betalats.  

 

 1. Äganderättsförbehåll 

6.1. Vi förbehåller oss äganderätten till produkterna tills alla anspråk som härrör från den aktuella affärsrelationen har reglerats i sin helhet. Före överföringen av äganderätten till de reserverade produkterna tillåter vi dig inte att pantsätta eller överföra egendomen som säkerhet.  

6.2. Produkterna kan säljas vidare i normal verksamhet.  

I detta fall tilldelar du oss härmed alla fordringar till ett belopp av det fakturerade beloppet som är ett resultat av din återförsäljning. Vi accepterar detta uppdrag. Du har dock fortfarande rätt att driva in fordringarna. I den mån du inte fullgör dina betalningsförpliktelser på ett korrekt sätt förbehåller vi oss rätten att själva driva in de krav du har mot dina egna kunder.  

6.3. I händelse av kombination och inkorporering av de reserverade produkterna ska vi förvärva delägarskap till den nya varan i proportion till de reserverade produkternas fakturavärde i förhållande till övriga produkter, råvaror och/eller ingredienser som bearbetas vid bearbetningstillfället.  

 

 1. Garanti 

7.1. Om inte annat uttryckligen överenskommits, regleras dina garantirättigheter av lagstadgade bestämmelser.  

7.2. Endast vår egen information och tillverkarens beskrivning av produkten är auktoritativ med avseende på produkternas kvalitet, men inte tillverkarens reklam, offentliga uttalanden eller annan publicitet. Prover, material och struktur på produkterna kan skilja sig från informationen i webbutiken. Vår information om objektet för leverans eller tjänst, inklusive illustrationer, är endast ungefärliga beskrivningar, såvida inte en exakt matchning krävs för det avtalsenliga syftet.  

7.3. Du är skyldig att undersöka produkterna med vederbörlig noggrannhet för avvikelser i kvalitet och kvantitet och att meddela oss om uppenbara defekter omedelbart efter mottagandet av produkterna. Detta gäller även dolda defekter som upptäcks senare. Underlåtenhet att uppfylla skyldigheten att inspektera och rapportera utesluter garantianspråk.  

7.4. I händelse av defekter ska vi, efter eget gottfinnande, tillhandahålla garanti genom reparation eller utbytesleverans (efterföljande prestanda). I händelse av reparation är vi inte skyldiga att stå för merkostnaderna för att flytta produkterna till en annan plats än utförandeplatsen.  

7.5. Garantitiden är ett år från leverans av produkterna. Denna begränsning gäller inte anspråk som grundar sig på skada på liv, lem eller hälsa eller på brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse, vars fullgörande är oumbärligt för att avtalet ska kunna fullgöras och på vilket avtalspartnern regelbundet kan uppfylla förlita sig (kardinal skyldighet), och inte heller på anspråk baserade på annan skada som härrör från avsiktligt eller grovt oaktsamt pliktbrott av oss eller våra ställföreträdare.  

7.6. Om, i ett särskilt fall, leverans av begagnade produkter avtalas mellan oss, lämnas ingen garanti.  

 

 1. Ansvar 

8.1. Vårt ansvar enligt dessa allmänna villkor är begränsat till priset på produkter du beställt under de senaste 12 månaderna i nätbutiken och är uteslutet vid indirekta skador, utebliven vinst och  omsättningsbortfall.  

8.2. Ingenting i dessa allmänna villkor kommer att begränsa vårt ansvar i händelse av grov vårdslöshet, uppsåtligt tjänstefel, kroppsskada eller när lagstadgade bestämmelser förbjuder oss att begränsa vårt ansvar.  

 

 1. Force majeure 

9.1. Ingen av parterna ska hållas ansvarig för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa allmänna försäljningsvillkor om sådan försening eller underlåtenhet beror på en eller flera händelser som utgör force majeure. Parterna är uttryckligen överens om att varje händelse utanför rimlig kontroll av någon av parterna utgör force majeure. Under alla omständigheter samtycker de till att kvalificera följande händelser som force majeure-händelser: stormar, översvämningar, jordbävningar eller andra naturkatastrofer, upplopp, störningar i den allmänna ordningen, krig, terrorism, bränder, översvämningar, restriktioner till följd av en epidemi eller pandemi som leder till betydande oorganisering av den försumliga partens tjänster, instängning som ålagts av offentliga myndigheter eller av den försumliga parten för att bevara sina anställdas hälsa, inskränkningar i den fria rörligheten till följd av ett statligt, regionalt, departementellt eller kommunalt beslut, en intern eller nationell strejk, omöjlighet av skaffa leveranser av produkter.  

9.2. I en sådan situation ska den skadelidande omedelbart skriftligen underrätta den andra parten så snart som är möjligt, med angivande av:  

 • händelsens karaktär;  
 • evenemangets förutsebara varaktighet;  
 • de kontraktuella förpliktelserna som är upphävda, med angivande av hur händelsen gör det omöjligt att fullgöra dessa kontraktuella förpliktelser;  
 • vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa effekterna.  

9.3. Den försumliga parten måste löpande hålla den andra parten informerad om händelseförloppet.  

9.4. Om avtalsförpliktelserna för den part som påverkas av force majeure-händelsen uteblir i mer än sextio 60 på varandra följande kalenderdagar, kan den opåverkade parten säga upp utestående inköpsorder enligt dessa allmänna försäljningsvillkor.  

 

 1. Slutbestämmelser 

10.1. Om en eller flera bestämmelser i dessa försäljningsvillkor är eller blir ogiltiga, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas.  

10.2. Dessa allmänna försäljningsvillkor kommer att styras exklusivt av Sveriges lagar, med undantag för bestämmelserna i FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av produkter.  

10.3. Alla tvister som uppstår från eller i samband med dessa allmänna försäljningsvillkor och som inte kunde lösas i godo kommer exklusivt att lösas av handelsdomstolen på vårt huvudkontor i Sverige  

 

Solna 

2023-02-01