Integritetspolicy

På Selecta anser vi att dataskydd är en viktig och seriös fråga som vi är engagerade i. Denna sekretesspolicy ("uttalande") kan komma att ändras från tid till annan. Vi uppmuntrar dig därför att granska den regelbundet och kontrollera datumet på den här sidan för att säkerställa att du är medveten om den senaste versionen. Releasedatum: [datum] Detta uttalande beskriver hur [namn Selecta enhet], ett [bolagsform] företag med ett aktiekapital på [valuta + belopp], [adress] ([registreringsnummer]) ("Selecta" eller "vi" eller "oss") , som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter och annan information om användare ("du" eller "din"), särskilt i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skyddet av individer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ("GDPR"), i deras version som gäller vid datumet för denna förklaring och andra tillämpliga dataskyddslagar, när du använder https://shop.selecta.se ("Webbbutikens webbplats"). Hänvisning till GDPR ska också tolkas som en hänvisning till de specifika bestämmelserna i andra tillämpliga dataskyddslagar.  

 1. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER, SYFTEN MED BEHANDLING, RÄTTSLIG GRUND OCH KÄLLA 

1.1. Personuppgifter som du aktivt har lämnat: När du har undertecknat ett köpeavtal lagras de personuppgifter som krävs för att skapa ditt kundkonto i vårt Enterprise Resource Planning (ERP)-system. De personliga uppgifterna ("Personuppgifter") som lämnas in är enligt följande:  

 1. Förnamn och efternamn på våra kontakt(er) på ditt företag 
 2. E-postadressen till våra kontakt(er) på ditt företag 
 3. Telefonnumret och/eller mobiltelefonnumret till våra kontakt(er) på ditt företag. Behandlingen av sådana personuppgifter är nödvändig för att fullgöra köpekontraktet och för att fullgöra eventuella åtgärder före avtal som vidtagits på din begäran (artikel 6(1)(b) GDPR). För att skapa ett personligt Webshopkonto använder vi den e-postadress som är registrerad i vårt ERP för att skicka en aktiveringslänk till dig. Från denna aktiveringslänk kan du skapa ditt eget lösenord för att logga in på Webshoppen. Vi har inte tillgång till ditt lösenord. 

1.2. Annan passivt insamlad information Utöver de personuppgifter som du aktivt tillhandahåller, kan webbplatsen automatiskt samla in, bearbeta och lagra viss information (t.ex. enhets- och användningsinformation) genom användning av cookies. Se vår cookiepolicy för mer information. Den rättsliga grunden för detta är samtycke som ges genom att klicka på motsvarande knapp på cookie-bannern (artikel 6(1)(a) i GDPR).  

 1. POSTADRESSER 

2.1. Överlåtelse inom Selecta Group-bolagen Vi kan komma att dela dina uppgifter inom Selecta Group för intern ledning eller marknadsföring i relation till de produkter och tjänster vi erbjuder och/eller de som kan vara av intresse för dig. Vissa av våra anställda som driver Webshopen och tillhandahåller IT-tjänster kan vara anställda i våra koncernbolag. Under driften av Webshopen kan dessa anställda ha tillgång till och/eller behandla dina personuppgifter. Respektive överföring av dina personuppgifter inom Selecta Group sker utifrån våra legitima intressen. Tillgången är begränsad till endast anställda som behöver veta. Alla Selecta Group-bolag har tecknat databehandlingsavtal som definierar ramarna inom vilka varje företag får behandla personuppgifter, om tillämpligt.  

2.2. Överföring till tjänsteleverantörer Selecta kan använda externa tjänsteleverantörer som fungerar som Selectas databehandlare för att tillhandahålla vissa tjänster till Selecta, såsom webbplatsleverantörer, leverantörer av marknadsföringstjänster eller leverantörer av IT-stödtjänster. I samband med tillhandahållandet av sådana tjänster kan externa tjänsteleverantörer ha tillgång till och/eller behandla dina personuppgifter. Dessa externa tjänsteleverantörer är avtalsenligt skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och dess konfidentialitet och att endast behandla personuppgifter på instruktion.  

2.3. Andra mottagare I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning kan Selecta även lämna ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter, juridiska rådgivare och externa konsulter. Den rättsliga grunden för sådan behandling är efterlevnad av en rättslig skyldighet som Selecta är föremål för eller legitima intressen, såsom utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Selecta kan också komma att överföra dina personuppgifter till tredje part i samband med försäljning av hela eller delar av våra affärstillgångar eller som en del av en företagsrekonstruktion eller omorganisation.  

 1. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER De personuppgifter vi samlar in eller tar emot kan överföras till och behandlas av mottagare inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som garanterar en adekvat nivå av dataskydd. Länder som erkänts tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt europeisk lag inkluderar Schweiz och Storbritannien. I den mån dina personuppgifter överförs till länder som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd enligt EU-lagstiftningen (t.ex. USA), förlitar vi oss på lämpliga skyddsåtgärder för varje överföring, såsom standardavtalsklausulerna som antagits av Europeiska kommissionen. 
 2. PERSONUPPGIFTER Dina personuppgifter lagras på servrar i följande land: Kanada. Europeiska kommissionen har fastställt, på grundval av artikel 45 i GDPR, att Kanada erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. 
 3. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER OCH HUR MAN GÖR DEM? Om du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke med verkan för framtiden. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som utfördes före återkallelsen av samtycket. I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, begära portabilitet av dina personuppgifter och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Observera att dessa rättigheter kan vara begränsade enligt tillämplig nationell dataskyddslagstiftning. För mer information om dessa rättigheter, se avsnittet "Dina rättigheter" i slutet av detta uttalande. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 7 nedan.
 4. HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt. När Selecta inte längre behöver dina personuppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller juridiska förpliktelser, kommer de att raderas från våra system och register och/eller vidta åtgärder för att korrekt anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras från dem, såvida vi inte behöver behålla din information, inklusive personuppgifter, för att uppfylla lagliga eller regulatoriska skyldigheter som Selecta är föremål för, såsom 10-års tidsgränser. Till exempel lagliga lagringstider som kan gå upp till 10 år beroende på fall, eller när vi behöver bevara bevis inom ramen för preskriptionstiden, som i allmänhet är tre år, men kan gå upp till trettio år. 
 5. KONTAKT Om du har några funderingar eller frågor angående detta uttalande, vänligen kontakta oss enligt följande: hq.dataprivacy@selecta.com. Du kan också kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för personuppgiftsfrågor i ditt land. 

 

 

 1. DINA RÄTTIGHETER 

1.1. RÄTT TILL TILLGÅNG Du har rätt att få bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte, och i så fall begära information om sådana personuppgifter. Denna information omfattar bland annat ändamålen med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut. Detta är dock inte en absolut rättighet, och andras intressen kan begränsa din rätt till tillgång. Du kan ha rätt att få en kopia av de personuppgifter som för närvarande behandlas. För ytterligare kopior som du begär kan vi komma att debitera dig en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.  

1.2. RÄTT TILL RÄTTELSE Du har rätt att be oss korrigera personuppgifter om dig som är felaktiga. Beroende på syftet med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bland annat genom att skicka en tilläggsdeklaration till oss.  

1.3. RÄTT TILL RADERING ("RÄTT TILL ATT BLI GLÖMD") Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, och vi kan bli skyldiga att radera sådana personuppgifter.  

1.4. RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING Under vissa omständigheter har du rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter. I det här fallet kommer uppgifterna i fråga att markeras och vi kommer endast att kunna behandla dem för specifika ändamål.  

1.5. RÄTT TILL DATAPORTABILITET Under vissa omständigheter har du rätt att få de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, dessutom har du rätt att fritt överföra dessa uppgifter till en annan organisation.  

1.6. RÄTT TILL INSAKNING Under vissa omständigheter har du rätt att när som helst, av skäl som rör din situation eller där personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss, och vi kan komma att uppmanas att stoppa behandlingen. dina personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas för direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål, inklusive profilering i den mån det är relaterat till sådan direktreklam. I detta fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas av oss för sådana ändamål.  

 

2023-02-01 

Solna